By By efren ETASOR sorra
DEO GRACIAS… FIAT!
posted 26-Jun-2018  ·  
1,134 views  ·   0 comments  ·  
aa 79’ng taon na regalong buhay¹
salamat, Kagurangnan, salamat!

pinanamit Mo sako ang kapobrehan
poon sa baybayon ning san pablo
sa kaomahan ning tarisoy, sagcod
sa kapungkuhan boda sapâ ning hicming²
‘nganing maging sugkod sa sakong pagbatlay.

ang burabod kang Saimong pagkamoot
daing tunong na nagbulos
tanganing pirmi akong magcusog

namate ko ang dignidad
sa lambang trabahong inako ko
hababâ man o halangkaw ang puesto³
sa sokulan ning mga tawo

ah, banal na matrimonio
pinakadacula Mong regalo
duwang ginhawa, pinagsaro
sa gracia ning sacramento!
---------------
1. namundag kang 18 Junio 1939
2. pagtios na dara kang World War II
3. para ice cream, news boy, shine boy, working
student, office helper, pintor, Secretary to the
President, Board Secretary, Director ning
Hablon Dawani, Student Affairs Coordinator,
Professor, Pagsirve sa Simbahan, Pagsurat
ning Burabod
4. March 16, 1968, agom si Sonia Millete,
HS penpal na taga-Legazpi

maogmang buhay, lalong pinaogma
sa virtud ning regalong gracia
apat na rosas, saro naging atang
na nagpahamot kang samong harong

nakatala dian sa mga documento
o sa puso ning mga tawo
ang giok kang sakong pagkatawo

sa mga naging katrabaho
ang pagdulot ning oras
na daing piga cuentang cantidad

sa mga naging escuela
ang pagdiscobre kang yaman
na nakatago sa satong daghan

sa mga miembro ning teatro
hablon dawani, banhi o neo
ang pagpabulos ning talento
para sa katotoohan, kaogmahan, kaomawan

ang kaogmahan talaga
baco sanang nakukua sa yaman
na dulot ning kinaban.
kundi man sa mga gibong karinasan.

sa pagtungtong ko kaining ika-79’ng taon
adian pa ang dating ugop-ugop
sa pagdulot ning karinasan
para sa kagabsan.

sa gabos na ini, DEO GRACIAS!
sa mga maabot pa, F I A T !

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs