By By efren ETASOR sorra
ISLANG SANCTUARIO
posted 12-Nov-2018  ·  
966 views  ·   0 comments  ·  
ining satong isla
sanctuario para sa tawo
surû-sûan na mga pungko
altar na totoo
sa ibaba kang langit
na namumurak ning panganudon

napapaributan ning mga katubigan
dagat, bâhaw, sarog, sapâ, subâ
sagcod mga nakatagong burabod

ang mga cementadong tinampo
galiriko sa kapungkuhan
minalugdog sa katubigan na tinulayan
dangan minasakat sa mga curbada paitaas

maturon otro sa mga pungko
dangan malugdog sa mga sungkiob
sagcod sa sulok ning tinago

kidayad magritad-ritad
sa maitom na baybayon
sa rikod ang eskandalosang
     “fertility island”

padagos ang pagbiyahe
paitaas, sa mga pari-as
otro toron pa-langit

sa kaitaasan ning hiyop
ang gayon dai mariringwan
obra maestra ning karinasan:
dangog ang boses ning Kagurangnan!

pag layog ning sinakrup*
minatago ang aldaw
sa tampad ning caramoran
kasunod ang kadurman

dang’ga ang hinghing kang isla
ang boses kang sanctuario
ning mga catandunganon.
-------------
*sinakrup – twilight, pag agaw ning riwanag buda durum

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs