By By efren ETASOR sorra
HIMNO NING CATANDUNGANON
posted 18-Nov-2018  ·  
1,201 views  ·   0 comments  ·  
sa tagnong ning marambong na kakahuyan
sa ugay kang burabod ning kaogmahan
kaining solong islang namumugtakan
namundag ang espiritung catandungan

kabagay nya macusog na abaca
kung paghelingon maluya sana
minaluhod, minahigdâ, minadapâ
sa rapado ning maisog na bagyo
dagos matindog sa matuos nyang sabot

-koro-

ika catandunganon, maogmahon
ginahâ ka ning Dios na Poon
pinacusog ning maisog na panahon
naging mahuyô sa canta ning lungsô

catandunganon… maogmahon!!!

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs