By By efren ETASOR sorra
JOVENES: CUSOG NING SIMBAHAN
posted 19-Dec-2018  ·  
1,491 views  ·   0 comments  ·  
 ang taon 2019 iyo ang tinakda ning simbahan
na ang mga jovenes iyo ang mangenotan
sa pagpalacop kang Marhay na Bareta
sa bilog na kinaban

na si Jesus iyo ang Cristo
ang Dalan, ang Katotoohan, ang Ilaw
papunta sa buhay na daing katapusan

sa pagpa gilumdom kaini sa mga tawo
minapaheling si Sta. Maria sa kinaban
sa paagi ning mga aki –

    Bernardita, sa Lourdes, Francia
    Francisco, Jacinta. Lucia, sa
          Fatima ning Portugal
    Juan Diego, sarong Indian-Aztec
         sa Tepeyak, Mejico

uya sa Filipinas, duwang joven ang nagdulot
kan saindang buhay para sa misyon – 

    San Lorenzo Ruiz de Manila
    San Pedro Calungsod kang Cebu

dai pagringwan na ang PAGTUBOD na ini
guminican sa FIAT (pag OHÔ) ni Maria,
sarong 15 años na daragang virgen
sa bareta ni San Rafael Arkangel
na sya ang magiging Ina ning Mesias

dangan inaki nya si Jesus, duminacula
sa pangangataman ninda kasi San Jose
ang banal saka mabini nyang esposo

kang 12 años na, si Jesus nagpoon 
kang Saiyang misyon sa mga madunong
tuminalubo sa pagkamoot kang familia sa Nazaret
dangan kang sya 30 años na, nagpadagos kan misyon –

pag proclamar kang Kahadean ning Dios
halaga ning matrimonio (sa Cana, Galilea)
pagbuhay ning mga gadan (Lazaro, mga aki, etc.)
pagbulong ning mga naghehelang

dahil kang Sainyang Diosnon na trabaho
natakot sainya ang mga asa kapangyarihan
kaya inakusaran sya ning inimbentong sála
dangan sinentensyahan ning kagadanan sa edad na 33

inako na daing reklamo ang pagsakit – 
latigo, sipa-suntok, insulto, coronang tonok,
magabat na cruz patukad sa mabatong calbaryo
hinubâan, pinako sa cruz, ginarod sa kagililan

ultimong tataranom nya antes magadan –
“AMA, PATAWADA SINDA
TA DAI NINDA ISI ANG SAINDANG GINIBO”

pakarihis ning tolong aldaw, nabuhay riwat
susod sa banal na escriptura; dangan,
suminakat sa langit

kang maghilig sa mga apostoles ang Sainyang
Banal na Espiritu, nagi sindang maisog magbalangibog
na si Jesus na saindang ginadan iyo ang Cristo
ang aki ning Dios na maligtas kang katawohan
kaya naglacop ang cristianismo sa kinaban

ngonian na ribong na ang kinaban
sa kibrat ning kayamanan buda kapangyarihan
inaapudan ning simbahan ang mga jovenes
na giraray, sinda ang mangenotan sa evangelizasyon
ta sinda ang macusog na puersa ning simbahan
poon caidtpo sagcod ngonian
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs