By By qui Tang Tacio
Mga bawal sa politico
posted 18-Feb-2019  ·  
1,834 views  ·   0 comments  ·  

Saro man sana daa an hinagad ni Acting Governor Shy sa mga pulis y mga soldados sa isla sa maabot na campanya y eleksyon: an pantay na pagprotegir asin pagtrato sa gabos na candidato. Iyo man daa gigibohon ninda, an simbag kan mga nanunungdan sa PNP y Army

Alagad, depende sa administrasyon, depende sa kung sisay an harani sa dapog kan Malacanang, an magiging hiwas kan mga ini, lalo na kung an mga tawo, an mga votante dae makialam.

Guiromdomon ta na sa mga nacaaguing eleksyon, iguang mga vez na kung sisay an harani sa Campo Camacho y Lictin, iyo an pigasunod kan mga comandante.

Guiromdomon na kung sisay an kalaban kan saendang amo, iyo man an pinara sa mga checkpoint, mantang an mga sadiring awto madari sanang nacaagui.

Guiromdomon na sa mga vez na iguang nadacop na mga cuartang nasa kahon na sakay kan mga na-checkpoint kan kalaban, dae na naheling an mga kahon pakatapos, napinaw na kung saen, he! he! he!

Guiromdomon na sa laban sa capitolyo, an sarong candidato sobra an paghengohang manggana. Bagui man sana an na pagcamoot, hahamakin ang lahat masunod ka lamang, he! he! he!

*****

Nahayblad palan daa si Manoy Hec sa baretang siya maatras sa laban.

Bako man sana si Manoy Hec an nahayblad sa mga nagluwas sa diyaryong ini sa mga nacaaguing taon, igua pa diyan na mga hababa an pisi, madari magcalayo, apuradong sabritan an payo-payo kan posporo.

Marinas na sinda avisohan kan saendang mga alalay na dacul na bawal sa mga politico.

Bawal magnguris, ta kalaen na maheling kan mga votante.

Bawal magkinuripot, ta babalosan ka man sa botohan.

Bawal mauyam sa mga kritiko, lalo na mga pakawala nin kalaban, ta lalo kang uuranon ning reparong daeng data.

Bawal magbobowa, lalo na kung an proyectong sabi mong saimo, hare man sana sa bolsa kan publico (lalo na si Nestor).

Bawal magsagin-sagin na dae mamakal nin voto, ta baad magtubod an mga makiperac na votante.

Bawal maghugam, magdoridot, o mag-ilaid nin bako mong agom, lalo na panahon nin eleksyon, ta an sing-ot ning sobrang ili-od, nahangop nin mga chismoso.

Bawal maki-iwal sa mga taga-media, ta duwang bagay sana ang posibleng mangyari: mabawas an bareta manongod saimo o masobra an reparo sa mga salang gibo.

Bawal manuga ta dae man sana susunodon, ta masakit na singilon an dae kayang bayadan.

Bawal magsalubot ning kalaban, ta ang buweltada kaan salubot man.

Bawal makihampang sa inuman na dae lamang mahubon, ta dae nakaluwas an tawsoy.

Por ultimo, bawal magreclamo na magastos an eleksyon, lalo na kung babawion mo man sana an saimong pinanao.

*****

Aldaw nin mga puso sa aga. Mamakal nin puso ning batag, utanon tanganing pamahawan, pangodtohan, pamanguihan. Dae magcaon ning carne, lalo na hilaw, ta macaonong sa puso asin bolsa.

    Atamanon an puso ning agom o katrato, ta iyo sana an an mabasa kan saimong lubot kung ika irido na. An iba, mahagad na nin bayad.

    An mga tawong duwa an kaubay sa buhay, magluway-luway na ta masakit an masobrahan nin pamagat.

    Kung mahirit pa an mga mahilig sa ilaid, ngonian na visperas na gibohon, tanganing an tunay man pagkaaga, basta mangarigos nin purong alcohol pacatapos, he! he! he!     Ngata ta alcohol? Tanganing malinig kung harimbawang putolon ang ikinabuhay….

   


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs