Bag-ong mga raket sa text y contrata
posted 24-Feb-2019  ·  
1,750 views  ·   0 comments  ·  

Pinapatanidan an publico (cabale si Nestor y pag-iriba) sa galuwas na naman na mga text scam sa isla.

Kang nacaaguing semana, sarong ciudadano sa Virac an nacarecibe nin text message sa soboot OIC ning diyaryong Philippine Daily Tribune.

Segun sa nag-text na gamit an pangaran na Kevin Villarama na may phone number 09479845195, sinabihan an pobreng residente na an diyaryo daa nacarecibe ning paid advertisement o binayadan na noticia sa publico contra sa saiya.

Sabi pa ni Villarama, iluwas daa ninda an macaoyag na noticia caibahan an litrato kan victim sa tolong sunod na fecha cada semana. Inabisuhan siyang mag-apod sa editor na an pangaran James de Leon para maisihan kung ano an laog kan noticia.

Natural, nahagas an pigtext y naghapot kung ano an atraso niya ta siya ipublicar sa diyaryo. Hinagad pa niya an pangaran ning atorni kan diyaryo para mapakihoronan. Itinao kan texter an pangaran ni Atty. Ryan Lim sa numerong 09183472935 na iyo daa an hahagadan nin “affidavit of refusal.”

Mayad ngani ta naghapot man an kutana victima, nagpunta sa oficina kan Tribune ta an pacahona iyo an nagpadara kan text.

Awat nang raket ini kan mga manloko gamit an text. Igua na caining mga pinadarhan pirang taon na an nacaagui, cadaclan naghapot man sa local na Tribune caya dae nadarhan.

Dae man nin diyaryong Philippine Daily Tribune, pero iguang The Daily Tribune. Dae man puede magbasang an sisay man na tawo o agencia na magpublicar nin noticia na macaraot sa pangaran nin sisay man na tawo, afuera na sana kung an tawo iguang utang, nasisante sa privadong compania sa kung anong kalaen na dahelan, o nakasuhan ning kung ano.

An estilong ini pareho man sana kan mga parahagad nin load gamit an pangaran kan mga tawong poderoso na nasa gobyerno. Mag-ingat sa mga text na ini ta tibaad an tinipon-tipon nyong cuarta, madara kan mga daeng data.

*****

Para maisihan kan mga votante, iba na an estilo ngonian kan mga politico y iba pang mga opisyal nin gobyerno pag-abot sa mga proyecto.

Segun sa mga chismoso, harimbawang sa sanggunian, mag municipio o provincial, bako nang kanya-kanyang kurakot ang style. Saro sana daa an macontrata kan gabos o cadaclan kan mga proyecto, caya dae mo na maheheling an mga kagawad o bocal na nami-adan sa mga patinampo y iba pang magananciang mga proyecto.

Pinabayadan na ning advance an deligencia caya dae na sindang problema. Bahala na an designadong capitalista o contratista na iyo an magpatrabaho para mabawi an advance, he! he! he! Dae na sindang culog nin payo y bolsa ta iba na an mamroblema caini.

Igua pa man ning mga iba na iyo mismo an minacapital ta nanghinayang siguro sa ganancia, lalo na kung puedeng madaya an halo kan semento o materyales. Ini an gibo kan mga harani sa dapog kan alcalde o gobernador.

An mga inspector sa mga oficina kan ingeniero, sige sana man nin rosnos ta iguang maayad-ayad na bayad. Saro pa, minsan an mga ingenierong inspector igua man nin mga sadiring proyecto. Ano, mapalugi???

*****

    Sinawsawan palan kan team ning Albay an Catanduanes sa NBTC regional finals, 88-71.

    An makulog pa sa boot kan mga nagheling, tolo daang player sa kalaban ang mga dating taga-isla na pig-recruit kan mga taga-Albay.

    Dapat iguang reglamento na bawal an mga “imported” na player sa NBTC, na an mga makawat entero sanang minundag sa lugar na saendang pigarepresentar. Ta kung dae, pirming logro an mga taga-isla...


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs