By By qui Tang Tacio
Trak nin bumbero ginibong karo?
posted 4-Mar-2019  ·  
1,819 views  ·   0 comments  ·  

Kan Sabado, sarong ciudadano an naghatod ning ibang klaseng balita.

Segun sa saiya, naheling mismo kan duwa niyang mata an pag-agui sa highway kan firetruck o bumbero kan Virac Fire Station na an nakalunad sa ibabaw kahon ning gadan.

Segun sa chismis, bumbero daa an nasa laog kan kahon. Dae man siguro ini naotsan ta natutong sa nakaaguing sulo sa Palnab, ta an solamenteng natigbak duman sarong ukay na nakakadena sa kahoy.

An hapot kan mga nakaheling, ngata ta an fire truck mismo an ginamit na karo? Daeng pang-arkila ning carruaje sa funeral homes o caya caro sa mga kagsadiri ning mga santo?

Pano kaya kung habang pigahatod an masuerteng tigbak sa camposanto, magcaigua ning sulo sa sentro kan Virac? I-apyat an gadan sa tinampo tanganing makaresponde an mga nakidapit na mga bumberong sobra an pagcamoot sa saendang kaibahan?

Ano daw an adyan sa Virac Fire Station ta pirming iguang nangyayaring mga milagro o kalaen na paghelngon na mga gawi-gawi?

Maguiromdoman na kan nacaaguing taon, rinuluwas kan mga fireman an duwang firetruck sa daculang garahe caini, dinara duman sa parking lot kan Virac Sports Center para baladon y pauranan, tanganing an mga kotse, SUV y motorsiklo kan mga opisyal an magpandong sa edificio.

Kan nacaagui man na Febrero 2018, nagkabirigla an mga ciudadano sa kahalabaan kan Rizal Avenue kan mag-agui an firetruck, contodo wangwang, papuntang saod. Alagad nagtonong man sana ini sa tampad ning sarong bangko, nagbaba an opisyal bitbit an sarong boquet na rosas para itao sa saiyang agom. Kilig an mga taga-bangko, an mga ciudadano magturuphay sa kalsada sa kangorngogan.

Cotana, pag-isipan man kan mga opisyales an marhay asin toltol na paggamit kan saendang equipaje, na an nagbakal iyo an mga Pilipinong parabayad nin buwis.

Masakit na an bagay na ini, an kapasloan na ini, pangarogan kan iba man na opisyal sa gobyerno nasyonal o local.

Ano daw kung magadan an basurero ni Mayor Laynes, gamiton man an garbage truck sa paghatod sa sementeryo? Ano man daw kung magadan an sarong pulis ta nahayblad sa kakulangan ning ehersisyo, isakay man an kabaong sa patrol mobile?

    Tugotan man daw kan municipio na an mga natigbak na parasira isakay man an kahon sa bangka na guguyodon sa tinampo?

*****

    Mayad ngani ta bakong uso sa sato an pagtubod sa ibang nasyon na ilubong kaiba sa nagadan an mga namotan nindang bagay.

   Duman, kung karpintero ka, isabay sa kahon ang saimong serotso o martilyo.

   Harimbawang gibohon ini dindi, an bumberong tigbak puedeng ibahan ning duwang dupang hose hari sa fire truck, he! he! he!

   An naotsan na salampati sa Calle Mabole posibleng maghagad na ibahan man ning ladies’ drink o sarong kahon ning condom, he! he! he!   

    Sa kahon ning  candidatong nagadan sa kapagalan ning campanya, puedeng ikahang an mga polyetos, stapler y magcapirang aquinientos o mananggatos, masque peke, he! he! he!

*****

    Sa otro semana, Miercoles de Ceniza na.

    Inaapodan an mga Catolico, lalo na an mga parahabas na politico, mga mahabon sa gobyerno, mga tawong dacul an bisyo, na magvisita sa simbahan, mangumpisal, magdangog sa homilia, magngayongayo kan saendang mga salang gibo, maghagad nin tawad sa Kaitaasan. Isaboot an gustong saibihon kan oring na dinuhit sa angog: na an buhay tao ning Dios na puedeng bawion anuman na oras, kaya dapat magsolsol


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs