By By efren ETASOR sorra
ANGEL NA KATAMBAY
posted 25-Mar-2019  ·  
1,127 views  ·   0 comments  ·  
MGA GIOK (7) … sa dagat

tinutur’an ako ni nanay
magdasal sa angel na katambay
kaya nabilog sa aki kong kaisipan na igwang angel
na kaibahan ko maski saen, maski noarin

kang siyam na taon ako
namuso ako sa tampad ning san pablo
ang pagkahalalum labaw ako
kang puluputan ako ning lapog na napanâ ko
nakipaghunut-hunutan sagcod magkumud-kumud ako
ta naubos na su hangin boda cusog

kisay itong cusog ang huminuragpos
kasu mga kawoy na nakakurapot sa gasang
dangan darahon ako sa hubas na honasan
kapot su lapog na ma-sandupa ang pagkahalaba?

kang dose años ako, nag iba ako sa sinsoro
na nagdayo sa dagat ning antipolo
dahil sa principyo, iniwal ko so pamayo
baya su grupo, nagparibod ako, agi sa baybayon
pero nadagka ako pagabot sa sabang
grabe ang cusog casu surog kang bûhang
na maabot 25 metros ang pagkahalakbang

sa amor propio linangoy ko ang kasur’gan
pag abot sa tahaw, inanod ning libud-libod
sagcod dai na cayahon kang joven kong isog
inanod pa-lawod, nandulum su paribot

sisay daw itong huminakbot sako sa lungso
dangan isapwat ako sa mainit na baybayon?
kung bacong ang sakong angel na katambay,
sisay?

dacol pang mga pangyayari sagcod ngonian
na minapacusog kang sakong pagtubod
na igwa akong angel na katambay
na masasarigan sa oras ning katikapuhan
maski saen, maski noarin

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs