By By efren ETASOR sorra
MGA SIKRETO KANG PUNGKO
posted 23-Apr-2019  ·  
1,074 views  ·   0 comments  ·  
ano ang mga sikreto kang pungko
na caipuhan mamatidan ning tawo?

si Noe baga caidto
sa pungko ginibo su arko
kang maghupâ na su bahâ
sa saro naman na pungko
nakaduong su barko

dai man pigtuyo ni Moises
sa bukid ning Horeb nanagbuan
ang Dios na Makakamhan

sa pungko man ning Sinai
namidbidan kang mga Israelita
ang Dios na nagligtas sainda

kang panahon ni Jesucristo
kung pagdasal ang sainyang tuyo
baco syang minapunta sa templo
kundi minasakat sa pungko
ang transfiguracion ngani
sa pungko baga nangyari

duman sa bukid ning Getsemani
nangyari ang madugong pagdasal
dangan sa mismong bukid baga
dinacop si Jesucristong Kagurangnan
kang mga soldados ni Kaifas
sa tanda kang hadoc ni Judas

ang pinaka importante sa gabos
nagpa-pako si Jesucristo sa cruz
sa toktok kang pungko ning Calbario
tanganing ikaligtas Nya ang mga tawo

ang bukid ning Golgota nag rinog
ang bilog na kinaban natanyog

ano pa ang mga sikreto kang pungko
na caipuhan mamatidan ning mga tawo?

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs