By By efren ETASOR sorra
OTSENTA ANYOS NA AKO!
posted 26-Jun-2019  ·  
914 views  ·   0 comments  ·  
Dios Mabalos, Kagurangnan,
Sa regalo mong buhay!

salamat sa sakong mga magurang
na nagpamidbid sako kang saimong kapangyarihan

poon kang ako aki pa
tinukduan mo na ako
asin padagos na ipagbabantog ko
an makangangalas mong mga gibo.
ngonian na ako gurang na saka ubanon na
o Dios, dai mo ako pagbayaan
sagcod na ikabalangibog ko
ang saimong kapangyarihan
sa gabos na maabot na kapagarakian.
-Salmo 71

salamat man tabi sa familiang regalo mo
agom sagcod mga aking dusay sa saimo.
sinda ang nagpacusog kang saimong pagkamoot

maski aki maglakaw sa tahaw ning kasakitan
iniingatan mo ang sakong buhay
linalabanan mo ang mga anggot kong kaiwal
asin iliniligtas mo ako huli kang saimong’kapangyarihan.
-Salmo 138

sa ika-80ng taon kang sakong buhay, 18 ning Junio
inoomaw taka sa paagi kaining mga salmo

omawon ang Dios sa saiyang Templo
omawon siya sa saiyang pusog na kalangitan
omawon siya huli kang saiyang mga gibong ngangalasan
omawon an saiyang daing kapantay na kadakulaan.
-Salmo 150

salamatSALAMATsalamatSALAMAT!!!
Dios Mabalos, Kagurangnan!

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs