By By Rev. Fr. Rommel M. Arcilla
Sige na… Pahingalo na +Latlat…
posted 1-Jul-2019  ·  
622 views  ·   0 comments  ·  

(Funeral Homily for +Martin Ronald Molina Belaro)

Dai ako makaparibud sa mga aldaw kang lamay buda sa lubong kan sakuyang singaki na si Lat-lat dahil sa kadakul na gibuhon na sakuya nang na-ako bago pa man siya magadan. Nag-hanap man kutana ako ning makasalida sako, pero dai ning nagtugot. Kaya, nganing igwa man lamang ako ning maipamate na gawe ning pakidumamay sa pamilya, lalo na ki Auntie Pepay saka sa mga tugang ni Lat-lat, nakihuron ako ki Fr. Butch na kung pwede basahon na sana lamang niya ining mensahe ko sa mamundong pangyayari sa buhay kan sakong pinsan na naenot na sa kahadean ning Kagurangnan. Salamat Fr. Butch sa pagkakataon na ini na itinao mo sa sako.

Lat-lat ang apud mi sainya… Kung minsan Bulatlat, Donat o kaya Donato. Simpleng tawo na bakong matinaram kung ano ang sainyang namamatean o maski mga pangarap sa buhay. Midbid ko siya bilang sarong dating maurag na atleta sa sainyang paboritong kawat na long jump buda basketball. Mahigos sa sainyang trabaho na tibaad ngani, dahil sa dedikasyon sa trabaho, napabayaan nyang reparohon ang sainyang sadiling kamugtakan kaya ginhawa niya ang nadanyaran.

Dai ko sasabihon na saro siyang perpektong agum, pero sigurado ako na sa pagiging ama sa saiyang mga aki, sing-ut buda dugo ang sainyang itinao sa sainda. Bihira na kami magkahilingan poon kang nag agum na sya pero sa lambang oras na gakahilingan kami, dai ko nariringwan na ipagilumdom sainya na “uya sana ako… dai ka magduwa-duwa ta padaba taka”.

Kan siya maghelang, nabisita ko siya ning duwa o tolong beses sana dahil ta asa ibang lugar ako nakadestino. Sa mga pagkakataon na ito, dai na siya nakataram pero pirmi kaming parehong galuha maski dai ning piga-unabing na mga tataramon. Patunay na maski sa siring na sitwasyon, namatian nya ang pagpadaba ko sainya. Siguro, sa sainyang kamugtakan na ito, gusto nya man ipasabot sa paagi ning pagluha, na ipadagos ang suporta sa sainya hanggang sa maumayan siya, na ibahan ko siya sa paagi ning paghagad ning milagro sa Dios nganing padagos niyang mapanindugan ang saiyang pagiging ama sa sainyang mga aki. Kahihilak na sitwasyon, kaya kung minsan nakataram ako sa Mahal na Dios na dai na ako ning kulog ning boot kung kukuahon Nya na ang sakong singaki na si Donat.

Naghibi ako kang maisihan kong dai na siya… gahibi ako habang gagibu kang mensaheng ini ta namundo akong mayad… Normal akong tawo na namundo arog kang pagkamundo ko kang nagadan su mga magurang ko buda kangudhi kong tugang. Dai man ning sala sa paghibi, buda dai akong pakilabot kung mataram kamo na bakla ako, ta isi kong dai na man akong kaipuhan na patunayan pa sa kinab-an na ini. Pero, pinunas ko na su luha ko ta nasasabutan ko, na kaipuhan tang mag abante nganing maipadagos ta ang satuyang kanya-kanyang misyon sa buhay ta dindi sa kinab-an na ini. Misyon ta sa satuyang mga padaba pati na mga kadugo, sa satuyang kapwa tawo na siguro igwa man ning piga-agihan na agyat asin kadeficilan sa buhay. An satong misyon na maipahayag ta sa paagi kan satong buhay na kita gabus padaba ning Mahal na Dios.

Ki Auntie Pepay, butasi na tabi ang saimung padabang aki ta asa mas mayad na siyang kamugtakan sa ngunyan. Kaipuhan ka pa kang iba mo pang mga aki na uya pa sa daga na ini nakilaban sa gabus na sugot asin kasalan. Ingatan mo tabi ang buhay mo ta maski igwa ka na man nin namati asin gagurang na, danay pa kitang galaom na makalaog sa kahadean ning Dios sa paagi kan gabus tang pagsakit asin mga sakripisyo.

Sa sakuyang mga singaki, lalo na sa mga tugang ni Bulatlat, ring-wan ta na ang gabus na kulog ning boot na narecibe o naitao ta sa lambang saro. Bako man kitang perpektong pamilya asin mga tawo, pero kun padagus kitang magkakasararo sa kad-ayadan siring man sa matanos na pagpadaba asin pag respeto sa lambang saro, nakasiguro ako na makaabot man kita, kung haen si Latlat sa ngunyan, duman sa kahadean ning Mahal na Dios. Hinguwahon ta na, bilang magsilingaki sa sarong pamilya, handa kita na bangunon ang sisay man na nakadapa sa kaluyahan asin kasalan. Gamiton ta ang okasyon na ini na magka-ayos su mga igwang kurulugan ning boot. Dai ta isi pero tibaad saro ini sa paagi ning Dios, na si Latlat ang naging sakripisyo, nganing maibwelta ta sa satong tahaw ang dating pagkamoot na mas makintab tang nahiling kang kita mga pisngak pa. Kung igwa man sainyo, mga singaki, tiyo asin tiya ko ang igwang kulog ning boot buda igwang hinanakit sako, sincero tabi akong gahagad ning tawad.

Ang kagadanan ni Latlat igwa ning katakud na grasya para sa sato gabus. Saro ining pangyayari tangani na mapag isip-isipan ta ang satuyang sadiling mga kapalpakan o paltos na naginibo sa buhay na nakaapektar sa iba. Saro ining okasyon na ma-realizar ta ang halaga kan satong buhay. Bako na kaipuhan tang sayangun sa mga dain-datang gibu asin mga kapasloan, kundi na gamiton ta ini sa pagsabuhay kan pagkamoot ning Dios. Pa-gilumdom ini sa sato gabus na maabot ang panahon na dai na kita mahagab, dai na maka-atot, dai na makamati ning gilok pag-gahinuri ta gadan na kita. Kutana, bago man lamang an mag-abot, nahingayad ta na ang gabus sa buhay ta asin sa mga relasyones na igwa kita sa lambang tawo. Ang satong pagbatlay sa tinampo kang buhay ta nakadestino na maka-antos sa kahadean ning Dios. Ugaring, dahil sa satong kasutilan, magamiawan ta na sana na gaharayo palan kita sa tinampo pasiling sa Sainya. Dai ta pag bayaan na dai ini mapatanos habang kita gahangus pa ta sabi ngani kang mga gusgus, ang basol magatol. Piga dagdagan ko sana tabi ini ning pa-ngilit ta habo kong gahilibi kamo.

Si Latlat nakaparibud na, nakaantos na, tapos na ang sainyang laban sa buhay. Kita uya pa, dakul pang batakasa ang satong aagihan. Kung namoot kita sainya, butasan ta na siya ta kaipuhan niya na man magpa-hingalo. Asa marinas na siyang kamugtakan ta duman dai na ning kulog, dai na ning pagtius, dai na ning kasusupgan, kundi purong kaugmahan ta aduman na siya sa burabod ning gabus na kaugmahan… ang Mahal na Dios. Sige na Lat… pahingalo na asin bantayi man kami uya sa daga na ini. I-hinghing mo sa Kagurangnan na iligtas Niya man kami ta kami mga padaba mo. Mapupungaw kami, pero taw-an mo kami ning diit pang panahon nganing maako mi ang paghari mo ning magian sa samuyang boot asin puso. Kung haen ka man ngunyan, padaba kong singaki, sana maugma ka na… mag text ka pag aduman ka na nganing maisihan ming nakasampot ka na.


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Sacerdos in Aeternum articles
home home album photo album blogs blogs